Studium (München)

STUDIUM (MÜNCHEN)

  • FH München (1994-2001)
  • BWL Tourismus
  • Kapstadt 1996
  • Malaga 1996
  • Stockholm 1997
  • Diplomarbeit 2001